ph4_logo
   

 

   Miljodiplommiljobas.png

    

RBK.png

 svenskventilation.png

Confused-2.jpg

OVK besiktning

- Vet du inte riktigt var du skall börja ?

- Lugn, vi tar hand om hela proceduren för din OVK BESIKTNING !

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

OVK besiktning 

- Obligatorisk ventilationskontroll gynnar inomhusmiljön.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. 


Fem nyckelord kan förklara OVK besiktning genomförande:

• Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

• Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

• OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

• Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

• Byggnadsnämnd. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK besiktning efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK besiktning eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

RING 08 992 992 SÅ KAN VI DISKUTERA JUST DITT BEHOV

skriv-ut-2.png Här kan du ladda ner vårt datablad om OVK Besiktning

När skall OVK besiktning göras? läs mer

Copyright Inair AB 2018, all rights reserved | Page last changed :2015-01-16