MILJÖ-, KVALITETS- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Samhällsansvar - en grundläggande del av våra affärer och våra värderingar

 img_6824.jpg

Inair AB är ett företag specialiserat på ventilation och utför entreprenader, service, konsultuppdrag, projektledning och injusteringar med fokus på energieffektiva lösningar för bättre ventilation med stor energibesparingspotential och bättre luftkvalitet.

Jordens naturtillgångar är begränsade. Vi ser därför som vårt primära mål att leverera ventilationslösningar av hög kvalitet som inte bara ger ett hälsosammare inomhusklimat utan även sänker våra uppdragsgivares energianvändning.

Det är naturligt för Inair AB att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Inair ska alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet.

Detta uppnår vi genom medarbetarnas professionalism och engagemang, löpande utbildning i kvalitets och miljöfrågor samt genom värderingen av vårt eget sätt att hantera valmöjligheter i vardagen såsom miljöhänsyn vid val av transporter, kontorsverksamhet, val av leverantörer, tekniklösningar och ständigt pågående, proaktiva förbättringar av vårt kvalitetsarbete.

Underentreprenörer och underkonsulter väljs utifrån miljöpåverkan och ambition till seriöst kvalitets och miljöarbete. Varje medarbetare skall vara medveten om miljöns betydelse och kunna förstå den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet. Relevant miljölagstiftning och här till närliggande krav skall ses som en minimum nivå för Inair AB’s miljöarbete.

Vi arbetar aktivt med kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram i syfte att förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete. I våra uppdrag eftersträvar vi att på ett konstruktivt sätt ge synpunkter och råd i syfte att förbättra miljöprestanda eller höja energieffektiviteten i våra kunders fastigheter.

Våra prestationer på kvalitetsområdet ska löpande utvärderas genom mätningar, registrering av avvikelser och interna revisioner.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och att den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön utformas så att arbetsskador, tillbud och olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs och bidrar till en låg sjukfrånvaro. Detta uppnås genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där varje medarbetare eller underentreprenör görs delaktig och känner till sitt ansvar och sin befogenhet.

       På detta sätt bidrar INAIR AB’s verksamhet till en positiv miljöpåverkan på

samhället och en säker arbetsmiljö i vår vardag med högt ställda krav på kvalitet

Stockholm i Januari 2017

Joakim Ekwall

Verkställande Direktör

Gaa-till-Improvanzas-Hemsida-igen--2.png  TILLBAKA