Sempore - metoden

Detta är utdrag från Sempores egen hemsida

Provtagnings- och analysmetod för partikelstudier i luft och vätska

Sempores provtagnings- och analysmetod kvalitetssäkrar inomhusluften

- Enkel luftprovtagning

- Snabba och tillförlitliga svar utan laboratorieodlingar

- Kontroll av; uteluft, tilluft i ventilationssystem, filterfunktion, tilluftsdon i rumsenheter, rumsluft och luftsspaltsutrymmen i väggar och golv.

En kort historik

Sempore metoden började användas som filtrerings- och anrikningsmetod för snabbdiagnostik inom den medicinska forskningen redan i mitten av 70-talet. De första tillämpningarna gällde anrikningen på nukleoporefilter av bakterier och virus som fanns i kroppsvätskor som på detta sätt senare kunde studeras med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM). Forskningen bedrevs i samverkan mellan Wallenbergslaboratoriet och Immunologen vid Stockholms Universitet och Karolinska institutet. Metoden öppnade möjligheten för diagnostik inom några timmar istället för flera dagar och ibland veckors väntetid, som behövdes för t.ex. påvisning av virus genom vävnadsodling. Bland de olika medicinska områden där metoden främst har använts kan nämnas virusdiagnostik (t.ex. HIV, CMV, hepatit C), bakteriediagnostik (borelia) och inom transplantationsforskning samt blodgivningskontroll

Enkel luftprovtagning

Metoden fungerar lika bra på luft som vätska. Den används numera både för forskningsändamål och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten. Exempel på detta är kvalitetssäkring av tilluften i fläkstyrda ventilationssystem och för bestämning av partikulära föroreningar i inomhusluften i samband med "sjuka hus utredningar".

Den enkla luftprovtagningen som sker med hjälp av en filterelektrod, den s.k. mätstubben, utgör en av Sempore-metodens viktigaste fördelar. Partikulära föroreningar som finns i luften fångas upp på en filterhållare som har en patentsökt konstruktion och är försedd med ett plant membran, nukleopore filter, på övre sidan. Partiklar ner till 0.1 µm koncentreras på filterhållaren antingen genom att suga luft med en pump genom membranet eller med hjälp av elektrostatisk anrikning med luftjoniserings-apparaten Airpoint.

sempore-filterelektroder.jpg

För att underlätta den praktiska och säkra hanteringen av de filterhållare som skall skickas för analys har en förvaringskarusell för 10 st prover tagits fram

För provtagning med hjälp av pump används en mätvätska av standard-utförande. Mättiden blir 25 min under konstant luftflöde 1.0 l/min. En typisk mätning sker på flera punkter, oftast fyra mätpunkter, och genom att jämföra resultaten med varandra samt med ett prov på uteluften som referens, kan man lokalisera källan till problemet. Elektrostatisk provtagning med luft-jonisatorn Airpoint kan med fördel användas i vissa situationer då prov-tagningen behöver sträcka sig över en tidsperiod. Genom luftjoniseringen laddas de partiklar som finns i luften negativt och dras mot den elektriskt ledande och positivt laddade filterelektroden.

Analys

Filterelektrodens utformning sparar tid under det efterföljande analysarbetet som sker med hjälp av Svepelektronmikroskop (SEM) efter guldbeläggning av membranet. Filterelektroderna och karusellen utgör på det sättet första delen i ett integrerat analyssystem för snabbdiagnostik. Genom noggrann granskning av proverna via SEM-mikroskopets bildskärm erhålles detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet, så att deras antal, storlek och form kEDAX-analys.jpgan framgå tydligt. Bildskärmsgranskningen avgör den slutliga diagnosen och en representativ bild väljs som illustration. Vid behov kan identifiering av vissa partiklars sammansättning ske med hjälp av EDAX, röntgenanalys.

Exempel på EDAX analys från ett prov. Förekomsten av grundämnena C, O, Al, Si, K och Ca visar på att den analyserade partikeln är cement. EDAX analys görs endast om det är något oklart eller om man letar efter något speciellt. Analysen är bra om man vill skilja på organiska eller oorganiska föreningar